Ciele Združenia pre ochranu rodiny :

Združenie pre ochranu rodiny vzniklo ako reakcia na pripravovaný  GAY PRIDE v Bratislave      v  lete roku 2010. Skupina, ktorá stála pri zrode združenia si uvedomovala ( po reálnych skúsenostiach z okolitých štátov ) podstatné hrozby, ktoré sa skrývajú za aktivitami svetovej homo loby.  Po hlbšom štúdiu ideologických  zámerov LGBT skupín a snáh aplikovať aj na Slovensku zákonnú legalizáciu registrovaných partnerstiev, ktoré sú vždy prvým stupňom k nátlaku na manželstvá párov rovnakého pohlavia s definitívnym cieľom adopcie detí.

Sprievodným javom aktivít LGBT skupín je prioritne tlak na rozbitie chápania manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, postupné presadenie myšlienok LGBT spôsobu života vo verejnom živote, predovšetkým medzi skupinami mládeže počnúc prienikom do škôlok, škôl formou materiálov, prednášok, filmov...

Rok 2010 bol doslova prelomový v množstve aktivít zo strany LGBT na Slovensku, keď sa ich prienik rozšíril do viacerých oblastí politického, celospoločenského, kultúrneho života a výrazne ovplyvnil aj dianie v radoch kresťanských cirkví, najmä katolíckej a evanjelickej.

Na uvedené snahy LGBT skupín usporiadať prvý GAY PRIDE v Bratislave reagovalo Združenie pre ochranu rodiny listom všetkým biskupom katolíckych diecéz na Slovensku s upozornením na možné dôsledky a výzvou na ich reakciu, aby chránili hodnoty kresťanstva. Samozrejme reakciou bolo tradičné mlčanie. Preto bolo prijaté rozhodnutie usporiadať týždeň pred plánovaným GAY PRIDE pochod Združenia pre ochranu rodiny s cieľom:

 • verejne poukázať na podstatu LGBT ideológie,
 • chrániť manželstvo ako Boží dar ľudstvu a povýšiť manželstvo na zväzok definovaný ústavným zákonom,
 • prijať zákon odsudzujúci prenasledovanie za homofóbiu ako taktiku boja LGBT skupín proti všetkým, ktorí majú rozdielny názor na spôsob a formy ľudského, či sexuálneho spolužitia ako je nimi chápaný a definovaný.
 • realizovať avizovanú petičnú akciu, ktorú ZOR po prehodnotení z praktických dôvodov rozčlenilo na dve petičné akcie:                                                               - petičná akcia za prijatie ústavného zákona  o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi,
  - petičná akcia za prijatie zákona o zákaze prenasledovania za tzv. homofóbiu,                                                                                                         hlavným dôvodom bol zámer ZOR povýšiť zákon o ochrane manželstva, rodiny a výchovy  detí  rodičmi  na úroveň ústavného zákona.

Zo skúseností z prvého pochodu a následných aktivít skupín LGBT bolo prijaté rozhodnutie:   

 • naďalej pokračovať vo verejnom prezentovaní aktivít LGBT vo svete a na Slovensku, ktoré považuje Združenie pre ochranu rodiny za nezlučiteľné s kresťanskou morálkou,
 • vyvíjať tlak na prezidenta SR, vládu SR a zákonodarcov v NRSR na prijatie uvedených zákonov formou listov a verejných podujatí,
 • neustále študovať problematiku a pozadie LGBT ideológie vo svete i na Slovensku a verejne odhaľovať ich tendencie smerujúce k násilnému pretláčaniu ich požiadaviek.

Zo štúdia materiálov a správ boli ciele Združenia pre ochranu rodiny postupne zamerané i na boj proti otvoreným a skrytým formám smerujúcim k potlačeniu a rozbitiu pojmu rodiny a manželstva, ale najmä tendencie na totálnu devastáciu detí prostredníctvom systému juvenilnej justície o ktorej sa v tom čase na Slovensku ani netušilo. Boli otvorené témy ako:

 • gender ideológia potierajúca rod (mužský a ženský) formou rodovej rovnosti, ktorá potiera kreacionizmus Boha a Jeho stvorenia,
 • pod rúškom boja za ochranu práv žien bola a stále je  i na Slovensku pre - tláčaná skrze tzv. Istanbulský dohovor práve snaha o zavedenie gender ideológie,
 • Jogjakartské princípy a materiál WHO (svetovej zdravotníckej organizácie) o prijatí sexuálnych štandardov vo výchove batoliat, detí a mládeže,
 • juvenilná justícia - nadnárodný systém bezdôvodného kradnutia detí rodičom pod rúškom  ochrany ich práv,

Pri hlbšom štúdiu celej uvedenej problematiky je zrejmé, že ide v podstate o jeden navonok síce rozdielny, ale vo vnútri veľmi inteligentne a zámerne prepojený systém určený na likvidáciu všetkých prirodzených foriem a noriem života, končiaci totálnou deformáciou a rozkladom základnej morálky a správania jednotlivca a spoločnosti ako celku.

Pre to, aby boli ciele združenia prezentované spoločne, rozhodli sme sa jednotlivé oblasti integrovať ako podstránky tejto zložky: