Spolupráca s inými združeniami a organizáciami

V súlade s cieľmi združenia sa Združenie pre ochranu rodiny zúčastnilo aj akcií, ktoré boli realizované buď v súčinnosti, alebo ako pozvaný hosť zo strany iných organizácií.

Za mimoriadne dôležité považovalo Združenie pre ochranu rodiny aktívnu účasť na boji proti zavedeniu praxe juvenilnej justície na Slovensku prvom prípade rodiny Spáčilových, ktorým boli protiprávne odobraté dve adoptované maloleté deti.

V spolupráci s o.z. MAGNIFICAT SLOVAKIA a Alianciou za nedeľu bol uskutočnený protest pred budovou Krajského súdu v Trnave, kde sa malo konať súdne konanie o potvrdení odobratia detí uvedenej rodine.

V priloženom videu je zdokumentovaný priebeh protestu.

zdroj: Anton Selecký Magnificat Slovakia.

Zo zhromaždenia bol zaslaný oficiálny list predstaviteľom štátnej moci ako i cirkevným predstaviteľom a europoslancom. Text listu si môžete stiahnuť nižšie.

                                                                                              V Trnave, dňa 15. júla 2013

...Vec: Žiadosť Iniciatívy kresťanských rodín Slovenska Ministerstvu práce, sociálnych
vecí a rodiny vo veci rodiny Spáčilových a prijatia zákona o sociálnej kuratele

Odôvodnenie:
Dňa 23. decembra 2011 boli rodine Spáčilových, bytom Vieska 71 , 908 63 Radošovce,
Úradom sociálnych vecí a rodiny v Skalici bezprecedentne a za nevyjasnených dôvodov
odobraté dve maloleté adoptované deti Timotej a Aneta. Po jeden a pol ročných
prieťahoch o veci v súčasnosti rozhoduje Krajský súd v Trnave...

Združenie pre ochranu rodiny sa zúčastnilo aj podpory Aliancie za nedeľu v boji za voľnú nedeľu pre zamestnancov v obchodných reťazcoch.  Pochod sa konal v Bratislave 13. mája 2012.

Video z pochodu uvádzame nižšie:

Autor: A. Selecký TV Orol