HORÚCE NOVINKY

Tu si nájdete najnovšie publikované informácie Združenia pre ochranu rodiny na našich stránkach.   Každá  novinka je zobrazená i na príslušnej podstránke nášho webu.


   MUDr. Michelle CRETELLA,  predsedníčka amerického kolégia pediatrov,

      Ako demaskovať transrodové šialenstvo...


  V.F.Bazarnyj o oddělené výuce na školách

toto staršie videjko je jasným príkladom zdravého rozumu vo výchove mládeže, kiež je     motiváciou pre všetkých genderovo orientovaných vzorom a poučením.

zdroj: YOU TUBE: zdroj: YOU TUBE: https://www.youtube.com/watch?v=vBQJO3_ssA0


Skutečné příběhy rodin v Norsku - Real Family Stories in Norway  

O praktikách nórskeho Barnevarnet-u  lož či pravda?Výchova                                                                                           Žilina 24. máj 2019

Na základe rozhodnutia orgánov Združenia pre ochranu rodiny ponúkame na stránke Výchova pohľad na výchovu mladých mužov  vychádzajúc z diel  predkoncilových autorov, ktorí sa danej téme venovali. Je to výnimočné dielko vhodné pre vašich synov, aby si vybudovali a zachovali nádej na spásu, šťastný život a dobré manželstvo.

Dielo Mladý muž se díva do života autora Dr. Františka TOMÁŠKA (1946) preložené do slovenčiny Mladý muž sa pozerá do života neobsahuje zásadné obsahové úpravy, aby bol zachovaný teologicko - výchovný obsah pôvodného diela autora. Dovoľujeme si upozorniť, že obsah diela najmä v kapitolách:

IV. Vždy si zachovaj katolícku vieru !

V. Vždy si zachovaj mravnú čistotu !

je teologicky značne odlišný ( v porovnaní s učením a Tradíciou Katolíckej Cirkvi v čase jeho  vzniku ) od učenia prijatého RKC predovšetkým po II. Vatikánskom koncile...


List Združenia pre ochranu rodiny ministerke kultúry                                           Žilina, 17. máj 2019

v mene nášho Združenia pre ochranu rodiny Vám chceme úprimne poďakovať za Vašu osobnú odvahu pozastaviť granty pre činnosť skupín LGBTIQ.


Kresťanské podobenstvá - video

Ako výsledok úsilia o výchovu detí, mládeže i dospelých pripravilo Združenie pre ochranu rodiny v rámci aktivačných prác sériu krátkych videí ( v ktorej plánujeme postupne pokračovať ) na tému podobenstiev kresťanských otcov, ktoré sme si dovolili prevziať a upraviť z bohatej tvorby ruskej pravoslávnej cirkvi. Obsahom tvoria nesmierne bohatstvo, ktoré Boh zjavil svojim verným a sú i pre nás, naše deti i rodiny povzbudením a vzorom pre náš kresťanský život.