Zverejnené zmluvy

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. §5a ods. 7 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňujeme:


D O H O D A č. 21/25/010/105 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 20/25/010/105

plné znenie zmluvy je uverejnené nižšie vo forme pdf. súboru


D O H O D A č. 20/25/010/105 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o   zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 20/25/010/105

plné znenie zmluvy je uverejnené nižšie vo forme pdf. súboru