Listy Združenia pre ochranu rodiny predstaviteľom štátnej moci a ich odpovede


List Združenia pre ochranu rodiny pánovi HEGEROVI


List Združenia pre ochranu rodiny ministerke kultúry                          Žilina, 17. máj 2019

v mene nášho Združenia pre ochranu rodiny Vám chceme úprimne poďakovať za Vašu osobnú odvahu pozastaviť granty pre činnosť skupín LGBTIQ.


Otvorený list pánovi prezidentovi Kiskovi                                             Žilina 14. december 2017

Najväčším problémom súčasného človeka je skutočnosť, že v tejto dobe nedokáže prakticky
rozoznať, čo je pravda, a čo je lož. Zvlášť, keď sa pravda častokrát zahmlieva a lož sa vydáva za pravdu.
Každý z nás vidí svet inými očami - svojimi očami. A o tomto spôsobe videní sveta by sme sa chceli
podeliť s Vami, vzhľadom na funkciu, ktorú v súčasnosti zastávate. Je niekoľko momentov vo Vašej doterajšej  prezidentskej funkcii, ktoré by sme Vám radi pripomenuli.


Odpoveď ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR   


Ministerstvo ZVaEZ  SR JUDr. Miroslav Lajčák, minister                       23. júna 2014

Vážený pán minister,
z čisto ľudského hľadiska sa predovšetkým prijatím prílohy č. 8 práva LGBTIQ skupín
stanete spoločne s predkladateľmi podporovateľom nenávisti a trestania tých, ktorí
nezdieľajú podobný názor na spôsob prezentácie a predstáv života týchto skupín. Dokonca
sme presvedčení, že novela Trestného zákona §140 písmeno f), bola prijatá účelovo na
ochranu práve tejto úzkej skupiny LGBTIQ ľudí. Povýšením ich práv, ktoré sú súčasťou
predkladaného návrhu nad, dovolíme si tvrdiť ústavné práva, majoritnej spoločnosti sa vytvára
nešťastný precedens, ktorý prinesie i z ľudského hľadiska mnoho nešťastia všetkým!...


    Otvorený list poslancom NR SR                                                            19. december 2013

...Sú nám známe tendencie, od oficiálnych po neoficiálne, o "hľadaní politickej zhody"
v NR SR ohľadne prijatia ústavného zákona na ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy a
výchovy detí rodičmi. Chceli by sme Vám osobne, najmä kresťanským poslancom, pripomenúť, že
nemožno hľadať politický konsenzus vo veciach zjavenej Božej pravdy v tak vážnej veci akou
manželstvo muža a ženy je!...


   Odpovede na list  od pána  premiéra R. Fica                a                              pána premiéra Orbána


List pánovi premiérovi Robertovi Ficovi                                                 10. júla 2013  

v  kópii (p.p.  Orbán,   Putin, Gašparovič, KBS)         

Vážený pán predseda vlády,
Prosíme Vás preto, iniciujte a zasaďte sa za prijatie ústavného zákona na ochranu rodiny,
inštitútu manželstva a výchovy detí rodičmi, kde manželstvo bude definované ako výlučný zväzok
jedného muža a jednej ženy práve v tomto jubilejnom roku 1150-tého výročia príchodu
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Vy máte tú moc i zodpovednosť....                        


List p. prezidentovi _ vládny návrh zákona                                               26. mája 2013

...Negatívom, je žiaľ, formulácia troch slov pre sexuálnu orientáciu, ktorá bola vsunutá
do Čl. I bod 22. v §140 písmeno f), ktorý znie:
"f) z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti, nenávisti z dôvodu farby pleti,
nenávisti pre sexuálnu orientáciu, alebo".
Prijatím novely tohto zákona dochádza k precedensu, pretože priamo v Preambule
Ústavy Slovenskej republiky
sa uvádza, citujeme: "My, národ slovenský, pamätajúc na
politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o
národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo metodského duchovného dedičstva a
historického odkazu Veľkej Moravy, ..."


 Otvorený list predsedovi NR SR                                a                       Otvorený list poslancom NR SR                                                                                                                                                   31. august 2012

...Sme zástancovia tradičnej formy rodiny a samozrejme i manželstva ako vzťahu muža
a ženy. Prečo Vám píšeme?
Minulý týždeň prebehla v našich médiách správa o odnímaní slovenských detí rodičom
juvenilnou políciou v Anglicku. Pýtame sa. Aký systém tvorí juvenilná polícia v jednotlivých
štátoch, kde je umožnené odoberať deti rodičom? Čo robí náš štát prostredníctvom svojich
úradov, aby nedochádzalo k takýmto prípadom? Sú tieto prípady skutočne opodstatnené?
Kontaktuje sa s týmito deťmi niekto kompetentný? Sleduje niekto osud týchto detí? Vie niekto,
kde tieto slovenské deti končia? Určite by slovenskú verejnosť zaujímali odpovede na tieto
otázky...


Odpoveď pána prezidenta Klausa                                                         9. október 2011


Poďakovanie pánovi prezidentovi Václavovi Klausovi                         2. október 2011

...Ďakujeme Vám za Vašu osobnú odvahu a statočnosť. I napriek drviacemu tlaku médií vo
Váš neprospech a Vaše očierňovanie pred verejnosťou Vás prosíme a povzbudzujeme,
vydržte a nebojte sa.  Božie Slovo hovorí : "Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu
zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle." (Mt 10,28)
Modlíme sa za Vás a vyprosujeme Vám, aby dobrotivý Boh viedol Vaše osobné
i štátnické rozhodnutia ako múdreho správcu, ktorého On vo svojej prozreteľnosti určil
na tento čas...


Reakcia na list predsedu KDH pána Figeľa                                          28. september 2011

...Ďakujeme Vám za vašu podrobnú odpoveď, z ktorej nás oslovili najmä tieto slová: Prežívame
rôzne krízy. Som presvedčený, že každá z nich má svoj koreň v kríze morálky. A práve obnova
úcty voči rodine, jej podpora a rozvoj sú dôležitou súčasťou východiska z týchto kríz.
I keby sa to na prvý pohľad zdalo veľmi zjednodušené, ale skutočná príčina všetkých týchto
kríz je v pýche jednotlivca a jeho odpade od živého Boha - teda v hriechu! Pokiaľ boli ľudia
skutočne poslušní a podriadení Bohu, spoločnosť i jednotlivec boli i v ťažkých časoch pod Božou
ochranou!...


Odpoveď -  List pána predsedu KDH Jána Figeľa                            10.august 2011


Otvorený list predsedovi KDH Jánovi Figeľovi                                     9. jún 2011

...obraciame sa na Vás ako na predsedu Kresťanskodemokratického hnutia, ktoré má zastúpenie skrze svojich poslancov v NR SR. Na úvod si dovolíme citovať súvislú časť odseku z Vášho volebného programu na roky 2010 - 2014.
"Programom KDH na roky 2010 - 2014 dostávame všetci šancu podporiť ľudský rozmer v politike. Podporiť kombináciu otvorenej mysle a otvoreného srdca. Táto kombinácia má svoj obsah - vychádza z kresťanskej humanistickej inšpirácie....